Educatie.

ZAUN. vindt educatie een belangrijk fundament van de samenleving. Kennis is macht, maar kennis delen is kracht! Dit maakt dat ZAUN. een bijdrage levert het gebied van educatie. Zo biedt ZAUN. educatieve programma’s aan professionals, maar ook laagdrempelige en creatieve programma’s aan jongeren/scholieren.

De educatieve programma´s voor professionals richten zich op het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Er worden basistrainingen radicalisering geboden en verdiepingstrainingen rondom het jihadistisch denkpatroon. Als professional gaat u inhoudelijk/theoretisch met dit thema aan de slag. Maar de praktijk is leidend. Daarom wordt de belangrijke HOE-vraag uitgebreid behandeld binnen onze programma’s. Hoe ga ik als professional om met bepaalde signalen of vermoedens van radicalisering? Hoe maak ik contact met de desbetreffende persoon of personen? Wat moet ik als professional zeggen/doen? Samen met de professionals, te denken valt aan leerkrachten, sociaal werkers of ambtenaren, gaan we aan de slag.

Voor jongeren zijn de educatieve programma´s gericht op versterking van het individu in relatie tot zijn omgeving. We verwerken de volgende thema’s; verdraagzaamheid, verbinding, diversiteit en acceptatie. De manier waarop we dit doen is middels dialoog. De programma´s bestaan uit workshops waarin de wereld in de groep wordt gebracht. Aansluiting bij de leefwereld van de jongeren is het uitgangspunt.